9.2 uit 372 reviews

9.2 uit 372 reviews​

Algemene voorwaarden van Backshop BV, computer en gezondheid, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, onder nummer 24283470.

Verzend- en leveringsvoorwaarden

 1. Verzendprocedure Backshop BV

Over het algemeen hanteren wij de regel dat bestellingen op dagbasis worden verzonden (mits voorradig). Voor aflevering in Nederland wordt gebruik gemaakt van DHL.

* Zakelijke zendingen op factuur:
Voor zakelijke zendingen op factuur maakt Backshop gebruik van DHL. In de regel worden deze zendingen de volgende werkdag bij u aangeboden.

Kosten: € 11,50 per order.
Levertijd: 1 werkdag (mits op voorraad)

* Particuliere / Zakelijke zendingen onder vooruitbetaling:
Voor particuliere en zakelijke zendingen onder vooruitbetaling/rembours maakt Backshop gebruik van DHL. In de regel worden deze zendingen de volgende werkdag bij u aangeboden. 

Levertijd: 1 werkdag (mits op voorraad)

 1. De toepasselijkheid

De  Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met Backshop aangegane overeenkomsten, ongeacht anders luidende bepalingen in eventueel anders luidende bepalingen in eventuele Algemene Voorwaarden van de wederpartij, tenzij anders is overeengekomen.

 1. Aanbieding en acceptatie

Een aanbieding gedaan door Backshop heeft een geldigheidsduur van 30 dagen. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Backshop gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Backshop schriftelijk anders is vermeld.

 1. Aanvang van de overeenkomst

Een overeenkomst tot levering van goederen en/of het verrichten van diensten wordt geacht tot stand gekomen te zijn wanneer de desbetreffende opdracht van de koper schriftelijk door Backshop is bevestigd of gefactureerd, danwel Backshop met levering een aanvang heeft gemaakt. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

 1. Levering en levertijd

Alle door Backshop in de overeenkomst of factuur genoemde (leverings-)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld. De levertijd is slechts bij benadering aangegeven en is geen fatale termijn. Indien overschrijding dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Backshop zal de termijn worden verlengd.  Indien Backshop administratieve, ergonomische diensten, cursussen, workshops of andere adviesdiensten levert is Backshop gerechtigd hiervoor het op dat moment geldende uurtarief in rekening te brengen.

Indien een, schriftelijk bevestigde, levering van meubilair door de klant geannuleerd wordt binnen 24 uur voor de afgesproken datum en tijd of wanneer er niemand op het opgegeven adres aanwezig is om de bestelling in ontvangst te nemen, ziet Backshop zich genoodzaakt om voorrijkosten á € 75,- (ex btw) in rekening te brengen.

 1. Overmacht.

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst/factuur wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Backshop is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst/factuur indien nakomen daarvan onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

 1. Vervoer

In- en uitlading en vervoer van de goederen geschiedt voor rekening en risico van koper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Vervoerskosten komen voor rekening van de koper tenzij anders overeengekomen.

 1. Prijzen

Prijzen als overeengekomen zijn exclusief BTW, transport en handling kosten ad. € 11,50 per opdracht.

 1. Betalingsvoorwaarden

Particulieren.

Verkopen aan particulieren geschiedt op basis van rembourszendingen via DHL. Tevens kan de betaling plaatsvinden via een Visa of Eurocard/Mastercard creditcard. Ook kan gekozen worden voor vooruitbetaling via een vooraf te ontvangen pro forma nota. Na ontvangst van de betaling zal verzending plaatsvinden.

Bedrijven.

Verkopen aan bedrijven, instellingen, overheden en vergelijkbare ondernemingen kunnen op factuur geleverd krijgen na ontvangst van een schriftelijke opdracht (fax of post). Onder bedrijven, instellingen, overheden ed. wordt verstaan dat deze inschreven staat bij een Kamer van Koophandel in Nederland.

Betaling dient dan te geschieden binnen 15 dagen na datum van factuur of op de termijn als is overeengekomen en op de factuur is vermeld. Indien er op welke wijze dan ook tussen afnemer en leverancier een onderlinge betalingsverplichting bestaat is verrekening van facturen toegestaan.

Ingeval van niet (tijdige) betaling is koper automatisch in gebreke. Over de periode gerekend vanaf de datum waarop de betalingstermijn is verstreken tot aan de datum van betaling aan Backshop, is koper over het uitstaande bedrag een onmiddellijk opeisbare rente van 12% op jaarbasis, verschuldigd.

 1. Auteursrecht en vertrouwelijkheid

De door Backshop aan koper uitgebrachte adviezen zijn uitsluitend  voor toepassing en gebruik door de koper zelf. Voor bekendmaking of het ter beschikking stellen buiten de kring van koper is voorafgaande toestemming van Backshop vereist.

Het auteursrecht, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op het geleverde berusten bij Backshop. Koper verkrijgt slechts de gebruiksrechten. Dit tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 1. Eigendomsvoorbehoud.

Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen welke uit de overeenkomst/factuur voortvloeien blijven de geleverde goederen het uitsluitend eigendom van Backshop. Tot aan het tijdstip van volledige voldoening is koper niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden. In het kader van de normale bedrijfsuitoefening is koper wel gerechtigd de goederen conform hun bestemming aan derden te verkopen.

 1. Aansprakelijkheid

Backshop is slechts verantwoordelijk voor tekortkomingen als deze vermeden hadden kunnen worden met inachtneming van de zorgvuldigheid en het vakmanschap die redelijkerwijze mochten worden verlangd. De aansprakelijkheid van Backshop blijft beperkt tot de kostprijs van het product. Dit behoudens eventuele wettelijke aansprakelijkheid. Voorwaarde voor het ontstaan van  enig recht op schadevergoeding is steeds, dat koper na  ontstaan daarvan zo spoedig mogelijk de schade schriftelijk bij Backshop heeft gemeld.

 1. Garantie

Backshop biedt garantie op de geleverde goederen van 12 maanden tenzij anders is vermeld in de overeenkomst/factuur, mits onderstaande regels van melding in acht zijn genomen. Terzake van goederen waarop Backshop van derden betrekt strekt de garantie niet verder dan de garantie die Backshop jegens die derde aanspraak kan maken.. Dit alles behoudens wettelijke regels hieromtrent. De koper dient terzake van uiterlijk waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na aflevering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Backshop vervalt. Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Indien reclame gegrond is worden de goederen na overleg gerepareerd, vergoed of vervangen. Reclame schort de verplichtingen van de koper niet op.

Backshop is nimmer verantwoordelijk voor de lichamelijke gebreken voor, tijdens of na gebruik van de door koper van Backshop verkregen goederen en/of verrichtte diensten.

 1. Ontbinding

Backshop is gerechtigd de overeenkomst zonder verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk te  ontbinden indien:

* de koper niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst/factuur voldoet

*  de koper surséance van betaling aanvraagt of failliet gaat

*  de koper een vennootschap is en deze wordt ontbonden.

In bovengenoemde gevallen wordt de koper geacht in gebreke te zijn.

 1. Geschillen

Op de verkoop, overeenkomst/factuur is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten zullen voor zover ze tot de competentie van de Arrondissementsrechtbank behoren, worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank in de vestigingsplaats van Backshop.